top of page

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 - 2022

AU får Västra Torsås Enskilda vägar, får härmed avlämna redovisning för verksamheten under tiden 2019 01 01 – 2022 12 31 

 Ekonomisk redovisning är till 2022 10 31Arbetsutskottet: Nils-Gunnar Skoglund, ordförande är också ledamot i Alvesta Kommuns Vägnämnd som sammanträder 5 till 6 gånger per år, från VTEV avlämna vid varje sammanträde en skriftlig redogörelse vad som har hänt mellan två möten inom VTEV.


Ledamöter: Bengt Svensson, Kent Petersson, Birger Axelsson, Ingvar Karlsson, David Krokmark.


Arbetsutskott utsågs på årsmötet den 18 november 2018 och är för tiden 4 år, 2019 01 01 – 2022 12 31.


Valberedning: Örjan Riis, sammankallande, Kent Williamsson, Rolf Erlandsson.


VERKSAMHET OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Protokollförda AU-möten: 2019, 5st, 2020, 4st, 2021, 9st en del är telefonmöte, 2022, 4 st.

Möte har varje år hållits med snöröjare, lokal hyvelförare och kantslåtter utförare.

Under 2021 har vi kallat ihop de vilande vägföreningarna för att delge dom information och att vi vill att det återstartas under enkla former och för att utse fullmäktigeledamot (möter) och kontaktperson.

VTEV sköter 10,8 mil vägar med hjälp av bidrag från Trafikverket och Alvesta Kommun. För snöröjning har vi 3st. kontrakterade snöutrustade traktorer, vi har under 2021 avyttrat våra snöplogar till de kontrakterade snöröjarna. Vi har lokala entreprenör när det gäller kantslåtter och mindre väghyvling. Utöver detta har vi ett äldre bakmonterat borstaggregat som vi rustat upp samt ett släp för egna transporter. Övrigt finns det div. förbudstavlor och snöstöra För övrigt har vi avyttrat alla maskiner under 2019, utom ett borstaggregat. Lokalerna utnyttja vi utan kostnad av Alvesta Kommun, men få gör ett visst underhåll på dessa. Byggnaden närmast vägen uthyres mot ersättning. Elström betala vi själv. Där har monterats upp belysning utvändigt på byggnaden, som tändes när någon närma sig byggnaden och återvinningscentral. Cementgolvet har gjort om i den byggnad som är mot affären. Iordningsställt planen mellan våra lokaler och tagit bort div. skrot.

De arbeten som vi utför på VTEV köper vi in från olika entreprenörer som Svevia, GDL och några lokala entreprenörer. Vi har ett visst samarbete med övriga enskilda vägföreningar i kommunen genom Vägnämnden.

De årliga arbete är snöröjning och halkbekämpning, väghyvling av grusvägar samt grusning och dammbindning så det inte dammar för mycket, kantslåtter, reparationer på belagda vägar, sopning av belagda vägar samt justering och reparationer av vägskyltar.

Under 2020 har vi fått ta över skötseln på två vägar till Hökhult och Horjenäs Gård, efter att Trafikverket att besiktigat in vägarna, bidrag för att iordningsställa dessa vägar, har betalats ut av Trafikverket, vi betalar aldrig för ordningsställandet.

Vägen Stockhyltan har fått ny beläggning, beläggning av sista delen från Horsakulla till vägen Hjärpalyckan 2019 och sista delen till Ebbön utfördes 2020. Det har utförts tre större arbeten

6


som uppfräsning av två belagda vägar, Åmanstorp och Skulatorpoch lagt på ett förstärkningslager 2021, ny beläggning har utförts 2022 på dessa två vägar och förstärkt vägen Rubbatorp 2021. Där finns två företag, där ett av dom startade för ett år sedan. Det är mycket glädjande det kommer flera företag till Västra Torsås och då måste vi anpassa våra vägar därefter. Det har utförts ombeläggning och ny beläggning in- och utfarter på ett antal vägar som ansluter mot belagda vägar.

Stolpar har satts upp vid infarterna på alla vägar för att montera vägnummer på samt sätta upp andra tillfälliga förbudstavlor som begränsat axeltryck.

Detta kommer också att gälla framöver när det gäller skogstransporter på våra vägar att skall vi klara de större laster som önskas, så måste vi förstärka vägarna efter hand och en förutsättning för att utföra dessa arbeten är att vi får extra bidrag för.

Valet av grus, svart- eller gråbergs krossat, där har vi konstaterat är att svartbergs krossat har fördelar, men är kostnadsmässigt dyrare. Som det är nu är det några vägar till som vi skall börja och lägga svartbergs kross på under 2022 för att se om de håller bättre mot bildande av väg håller.

Det som är ett stort bekymmer, är belagda vägars framtida underhåll, när man kommer fram till att det måste utföras en hel omläggning. Om alla belagda vägar skulle läggas om samma år så skulle kostnaden med dagen pris hamna på ca. 10 miljoner. Till dags datum så får vi inte så mycket bidrag till denna typ av åtgärd. Det är en fråga som vi trycker på med hos Trafikverket, infrastrukturministern och länets riksdagsmän att det måste ändras på regelverket som är för dessa bidrag till denna typ av vägar samt avsätta mera pengar till förstärkningsarbeten av vanliga grusvägar.

För att kunna utföra dessa arbeten får vi årsbidrag från Trafikverket och Alvesta Kommun. För särskilda åtgärder kan vi söka bidrag från Trafikverket och Alvesta Kommun.


EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT

Se sida 8 - 9, där finns resultat och balansräkning och budget för 2023. Den 31 oktober 2022 hade vi i eget kapital på kr. 518 116,18. Vi har tidigare försökt att se ett antal år framåt, men i detta ekonomiska läge så är det bra om man kan göra en trolig ekonomisk bedömning på ett år framåt.

Det kommande året 2023 kommer att bli ett år där det inte kommer att hända så mycket på förbättringar som tidigare, utan endast det vanliga underhållet, med mindre grusning och hyvling, dammbindning skall vi försöka hålla den mängd vi använt de senaste åren, som gör grusvägarna hårdare. Vi kommer att starta upp en underhållsplan för våra belagda vägar och förstärkningsarbeten på vissa grusvägar där det finns partier som har dålig bärighet. Kolla upp var skall mötesplatserna utföras, som behövs på vissa grusvägar. Kostnader för dessa åtgärder måste undersökas och söka bidrag hos Trafikverket oh Alvesta Kommun.


ARBETSUTSKOTTET Västra Torsås 2022 10 31

Nils-Gunnar Skoglund                                                       Bengt Svensson                                                         Kent Petersson


Birger Axelsson                                                                  Ingvar Karlsson                                                         David Krokmark

7

 

bottom of page