Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrik


VTEV

Västra Torsås Enskilda Vägar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR

2019 - 2020


Innehållsförteckning

Historik, sida 3

Förvaltningsberättelse för år 2019 – 2020, sida 4 o 5

Balans- och resultaträkning för år 2019 – 2020, sida 6

Speciella åtgärder under åren 2021 – 2022, sida 7

Speciella åtgärder under åren 2021 – 2022. Kostnader, sida 8

Budget för 2021 – 2025, sida 9 o 10

Bilaga 1 – 6, SIDA 11

Karta, SIDA 12

2


Historik

Det har gått ca 70 år sedan Västra Torsås Enskilda vägar startades upp att ta hand om vissa enskilda vägar med ekonomiska stöd av bidrag från staten.

Första ordföranden var Johan August Gustavsson, Hulevik, sedan kom Ragnar Johansson, Kull, Göte Petersson Grönhult, Bernt Severinsson, Torsås by och Ture Petersson, Långhult och idag är det Nils-Gunnar Skoglund, Övdens Backe som innehar detta uppdrag.

Under en längre tid hade vi lastbil, snöplog, sandaggregat, väghyvel, kantslåtteraggregat, maskinborste till traktor för belagda vägar. Ragnar Svensson, Håldala körde och utförde detta underhåll på våra vägar och maskiner tillsammans med Gustav Nilsson, Långhult, sista maskinföraren var Rolf Gunnarsson, Finnanäs. Alla maskiner har avyttrats, det vi har kvar, är en maskinborste samt 3st. snöplogar för traktorer. Idag inköpes övriga tjänster av utomstående entreprenörer. Anledningen till att vi inte har egna maskiner i den omfattning som tidigare, är att man inte får några statliga bidrag för att hålla en egen maskinpark. Det statliga bidraget täcker idag inte 100% av kostnaderna, det bidrag vi får från kommunen gör att vi får ca. 90% för vad det skulle kosta att underhålla vägarna, därför får vi spara undan pengar när det är mindre med snöröjning och halkbekämpning.

Betalning av fakturor och ekonomisk redovisning tillhandahålles av Alvesta Kommun samt finns det en Vägnämnd där kommunens enskilda vägars ordförande träffas och beslutar om övergripande åtgärder som berör alla våra fem enskilda vägföreningar.

Nils-Gunnar Skoglund

3


VTEV

AU för Västra Torsås Enskilda vägar, får härmed avlämna redovisning för verksamheten under tiden 2019 01 01 – 2020 12 31

ARBETSUTSKOTT

Nils-Gunnar Skoglund, ordförande Bengt Svensson Kent Petersson Birger Axelsson Ingvar Karlsson David Krokmark

Arbetsutskott utsågs på årsmötet den 18 november 2018 och är för tiden 4 år 2019 01 01 – 2022 12 31. Ordföranden deltager i Vägnämnden, Alvesta Kommun.

VERKSAMHET OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

VTEV sköter 10,8 mil vägar med hjälp av bidrag från Trafikverket och Alvesta Kommun. För snöröjning har vi 3st. kontrakterade traktorutrustade fordon med snöröjningsredskap som vi i VTEV tillhandahåller med. Vi har lokala entreprenör när det gäller kantslåtter och mindre väghyvling. Utöver detta har vi ett äldre bakmonterat borstaggregat som vi håller på att rusta upp samt ett släp för egna transporter. Övrigt finns det div. förbudstavlor och snöstöra För övrigt har vi avyttrat alla maskiner under 2019. Lokalerna utnyttja vi utan kostnad av Alvesta Kommun, men få gör ett visst underhåll på dessa. Elström betala vi själv. Där har monterats upp belysning utvändigt på byggnaden. Som tändes när någon närma sig byggnaden och återvinningscentral. Cementgolvet har gjort om i den byggnad som är mot affären. Iordningsställt planen mellan våra lokaler och tagit bort div. skrot.

De arbeten som vi utför på VTEV köper vi in från olika entreprenörer. Vi har ett visst samarbete med övriga enskilda vägföreningar i kommunen genom Vägnämnden.

Under 2020 har vi fått ta över skötseln på två vägar till Hökhult och Horjenäs Gård, efter att Trafikverket att besiktigat in vägarna, bidrag för att iordningsställa dessa vägar, har betalats ut av Trafikverket, vi betalar aldrig för ordningsställandet.

Under de här två åren 2019och 2020 har det utförts mycket skiftande olika arbeten som förstärkningsarbeten, nyanläggning av vägtrummor, hög- och buskageröjning, kantskärning för att få bra vattenavrinning. Byte av M-skyltar och andra skadade skyltar. Omläggning av väg Stockhyltan samt ny läggning Horsakulla till vägen mot Hjärpalyckan.

4

De årliga arbete är snöröjning och halkbekämpning, väghyvling av grusvägar samt grusning och dammbindning så det inte dammar för mycket, kantslåtter, reparationer på belagda

vägar, sopning av belagda vägar samt justering och reparationer av vägskyltar.

Det som är ett stort bekymmer, är belagda vägars framtida underhåll, när man kommer fram till att det måste utföras en hel omläggning. Till dags datum så får vi inte så mycket bidrag till denna typ av åtgärd. Det är en fråga som vi trycker på med hos Trafikverket att det måste ändras på regelverket som är för dessa bidrag till denna typ av väg.

EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT

Se sida 6, där finns resultat och balansräkning. Vid utgången av år 2020 hade vi i eget kapital på kr. 817 721,71. Man bör enligt Trafikverket ha en kassa på ett årsbidrag, alltså ca. kr. 1 000 000. Det kan bli både större och mindre än ovan nämnda summa, beroende på vinter- och större underhållsarbeten. Budget är något mycket viktigt i det ekonomiska arbetet, med denna redovisning finns en budget för ett år framåt och en budget för 5 år, se sida 6.

ARBETSUTSKOTT

Nils-Gunnar Skoglund                                        Bengt Svensson                                                            Kent Petersson

Birger Axelsson                                                  Ingvar Karlsson                                                            David Krokmark

5