top of page

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande

2. Val av årsmötesordförande och sekreterare

3. Val av två protokoll justerare

4. Godkännande av dagordning

5. Godkännande av kallelse

6. Redovisning av verksamheten för VTEV

7. Ansvarsfrihet för fyraårsperioden 2019 – 2022

8. Information angående arvode

9. Val av arbetsutskott

            a/ Val av ordf. för fyra år och tillika firmatecknare

            b/ Två ledamöter ordinarie för fyra år

            c/ Tre suppleanter för fyra år

10.Val av valberedning tre personer

11.Övriga frågor

12.Avslutandet

VTEV

5

bottom of page